Středa 25. listopadu 2020, svátek má Kateřina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 25. listopadu 2020 Kateřina

Biblické létající stroje

27. 03. 2016 5:58:33
O tom, že v biblických dobách se nalézají věci, které by se daly přirovnat k moderním případům pozorování UFO, se zmiňuje hodně badatelů. Pokusil jsem se vypsat deset takových případů.

Tento článek je tak vlastně pokračování mého článku včerejšího Podivná biblická technologie v době Mojžíše“, ve kterém se zabývám biblickými věcmi, které, pokud by je někdo vlastnil dnes, nebudou k rozeznání od naší pozemské technologie. A tyto případy je jen doplňují.

Ve Zjevení Janově se píše: „A strhla se bitva na nebi, Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa na v nebi. A velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním i jeho andělé“. Že by pradávná letecká bitva?

Podle Enochovy knihy, která se dochovala, ale nebyla zařazena do Starého zákona, se Enoch, jeden z předpotopních patriarchů byl několikrát vzat někým nahoru. Namátkou v 93. kapitole Enochovy knihy autor popisuje: „V onom čase mne popadl mrak a vířivý vítr mne odnesl a odnesl mne pryč ze Země a vysadily na konci nebes.“ Na svých cestách se Enoch setkával i z některými zvláštními bytostmi.

Český spisovatel Arnošt Vašíček se ve své knize „Tajuplné objevy“ věnuje zvláštnímu tisíce let starému kamenu, kterého si všiml v Britském muzeu a který byl nalezen v klášteře svatého Lota na Jordánském pobřeží Mrtvého moře. Je na něm červeným barvivem znázorněno něco jako kříž, z jehož spodní části vychází jakési vlnovky. Celé mu to připomíná letadlo z tryskami.

V 22. kapitole druhé knize Samuelově vypráví král David tuto příhodu: „Zachvěla se země, roztřásla se, nebesa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl, ukázal se na perutích větru. Temno učinil stánkem kolem sebe, vířící vodstvo, mračna prachu. Před jeho jasem vzplálo hořící uhlí. Hospodin zaburácel z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas. Vyslal šípy a rozehnal je, blesky je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta moře, základy světa se obnažily, když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem.“

Jistě jste už mnohokrát četli o Mojžíšovi a biblickém útěku Židů z Egypta. Ve 13. kapitole knihy Exodus se píše: „Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci.“ Co to bylo za podivný oblakový či ohnivý sloup? Dnes bychom ho určitě zařadili do kategorie anomálních atmosférických jevů.

V knize Exodus se také píše o Mojžíšovi, jak mu bylo předáno na kamenných deskách desatero. V 19 kapitole se popisují okolnosti, které toto předání desatera doprovázely: „Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili." Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sínaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš: Střezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, musí zemřít; nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, smějí na horu vystoupit." Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště. Řekl také lidu: "Buďte připraveni na třetí den; nepřistupujte k ženě." Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil." Mojžíš řekl Hospodinu: "Lid nemůže vystoupit na horu Sínaj, neboť ty sám jsi nás varoval slovy: Vymez podél hory hranici a horu posvěť." Hospodin mu řekl: "Teď sestup, potom vystoupíš spolu s Áronem; ale kněží ani lid nesmějí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.“

Zvláštním atmosférickým jevem se zabývám v článku „Že by další biblické UFO?“. Popisuje se v nich událost z doby kdy Jozue bránil město Gibbon a kdy se slunce a měsíc zastavily na obloze. Ptám se, zda náhodou to, co tehdy považovali za slunce či měsíc, skutečně byly slunce a měsíc. Co když to byl nějaký jasný, dnes bychom řekli, neidentifikovaný létající objekt, který tehdy nad Izraelem zakotvil a stál?

Další podivný létající stroj popisovaný jako ohnivý vůz s ohnivými koni vyzdvihl do nebe Proroka Eliáše. V druhé kapitole 2. knize královské : “Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: "Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!" A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Elijášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Elijášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím do vody a zvolal: "Kde je Hospodin, Bůh Elijášův, i on sám?" Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, a řekli: "Na Elíšovi spočinul duch Elijášův." Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi a řekli mu: "Hle, je tu s tvými služebníky padesát udatných mužů. Ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil jím na nějakou horu nebo do nějakého údolí." Řekl: "Nikam je neposílejte." Když ho však nutili až do omrzení, řekl: "Pošlete je." Oni tedy poslali těch padesát mužů; ti hledali Elijáše tři dny, ale nenašli ho.“

V článku „Co, že to je na té pečeti krále Ezechiáše? Že by UFO?“, jsem se zabýval zvláštním vyobrazením na pečeti biblického krále Ezechiáše. Je na ní zobrazen zvláštní koule na třech nožičkách s křídly. Nemůžu si pomoci, ale výsledný obrázek mi spíš připomíná jakýsi sputník na nožičkách nebo na kolečkách. A ty křídla tomu jen dodávají dojem, že tato koule by snad mohla létat. Je na ní snad zobrazený nějaký létající stroj?

Nejznámější vizí záhadného létajícího objektu se objevuje v svědectví proroka Ezechiela, které se stalo kolem roku 600 před naším letopočtem u řeky Kebar v Balylonii a které je popsané v Bibli: „Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí. Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla“. V tomto případu hodně badatelů vidí právě neznámý létající objekt. V 70. letech 20. století dokonce raketový inženýr z NASA Josef Blumrich navrhl fungující létající prostředek, a to právě podle Ezechielova popisu.

Takže když to shrnu, podobné létající věci tenkrát lidé zažívali i jinde. V starověké Římské říši viz „Létající objekty ve starověkém Římě?“, v antickém Řecku „Létající objekty ve starověkém Řecku?“ ve starověkém Egyptě „Létající objekty ve starověkém Egyptě? U indiánů „Tajuplné létající objekty u severoamerických indiánů“ i jinde. Jde to snad další kamínek do mozaiky, že pozorování podobných anomálních atmosférických jevů a podivných létajících objektů byl už v dávnověku celosvětový fenomén?

Použitý obrázek: wikipedie,

Zdroje: Bible – Starý Zákon, Vašíček A.: Tajuplné objevy, Mysteryfilm, Ostrava 2014

Související články:

Podivná biblická technologie v době Mojžíše

Znali snad staří židovští rabíni elektřinu?Co, že to je na té pečeti krále Ezechiáše? Že by UFO?Záhada archy na Ararratu

Vznikl podle Bible život mimo sluneční soustavu?Že by další biblické UFO?

Biblické ponorky?

Co by také mohla být betlémská hvězda?

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | neděle 27.3.2016 5:58 | karma článku: 19.90 | přečteno: 1574x

Další články blogera

Libor Čermák

Ještě, že u nás se letos nevolí. Kvůli rouškám nemám koho bych volil

V našem volebním obvodě letos žádné volby neprobíhají. Ale kdyby byly. Mám koho volit? Opoziční strany komunistů a tzv "liberálů" by to u mne nebyly z principu. A co strany vládní? Kvůli rouškám by to teď nebyly ani ony.

29.9.2020 v 6:10 | Karma článku: 18.17 | Přečteno: 394 |

Libor Čermák

Bezrouškový cyklovýlet do Mnichovic a zpět

Komu podobně jako mně vadí roušky na výletech apod, tomu doporučuji cyklovýlety. Například včera jsem podnikl cyklovýlet z Uhříněvse přes Říčany po nové cyklostezce do Mnichovic a zpět. A zažil jsem i něco z Josefa Lady a Mikeše.

13.9.2020 v 15:16 | Karma článku: 15.28 | Přečteno: 339 |

Libor Čermák

Prestiž filmových Oskarů končí. Už nebude o umění, ale o politice

Protože jsem tvrdý zastánce svobody slova i svobody, a to i v umění, tak jsem s otevřenými ústy zíral na nová pravidla pro předávání Oskarů za nejlepší film, která se mají řídit jakými si kvótami za "rozmanitost".

10.9.2020 v 8:01 | Karma článku: 35.04 | Přečteno: 842 |

Libor Čermák

Vážená ARD, já nejsem ten Čech, který by se za našeho pana prezidenta styděl!

Podle německé ARD se prý lidi za našeho pana prezidenta M. Zemana stydí. Co? Já tedy v žádném případě! Já bych se styděl jen v případě, kdybychom za prezidenta měli nějakého sluníčkáře. Ale to přece není případ Miloše Zemana.

18.8.2020 v 10:49 | Karma článku: 44.38 | Přečteno: 2579 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Výlet na noční stranu Europy

Jak se bude cítit astronaut na neosvětlené, noční straně Europy? Nové experimenty ukazují, že tam dochází k zajímavým optickým jevům. (délka blogu 8 min.)

23.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 19.72 | Přečteno: 301 | Diskuse

Zdenek Slanina

Získá akademie na už osmý pokus vedení, co bude proti podvodům a perzekuci whistleblowerů?

Akademie si volí nové vedení každé 4 roky, a teď v prosinci to bude už poosmé. Osmička - toť v Japonsku i jinde šťastné číslo. Získá akademie na tento už 8. pokus konečně vedení, co bude proti podvodům a perzekuci whistleblowerů?!

20.11.2020 v 15:33 | Karma článku: 20.28 | Přečteno: 4218 |

Roman Polach

Odpůrci strategie kolektivní imunity připomínají sektu

Ruku na srdce. Tahle epidemie mohla být už dávno za námi, kdybychom si nehráli na "poručíme větru, dešti" a nesnažili se zabránit šíření koronaviru za každou cenu.

20.11.2020 v 9:05 | Karma článku: 24.39 | Přečteno: 723 | Diskuse

Dana Tenzler

Co je nového na Marsu?

Co právě dělají sondy na sousední planetě? Díky pozemským sondám je poslední dobou na Marsu pěkně rušno (délka blogu 5 min.)

19.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 22.74 | Přečteno: 354 | Diskuse

Dana Tenzler

Zirkon - kámen mnoha barev

Je to přírodní minerál, který si laik často plete se zirkonií - umělou imitací diamantu. Co je to zirkon a jak vypadají šperky, které jsou z něho zhotovené? (délka blogu 5 min.)

16.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 22.36 | Přečteno: 398 | Diskuse
Počet článků 2350 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1829

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz