Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Byl už na Zemi ještě někdo před lidstvem?

7. 07. 2012 6:14:00
Alespoň podle dávných legend, které se dochovaly od starověkých národů. Tyto kultury byly oproti nám historicky daleko blíž vzniku naší civilizace. Věděli snad něco víc o tom, co se dělo na naší planetě před námi?
O čem pak ví cheopsova pyramida? O čem pak ví cheopsova pyramida? wikipedie

Když se podíváme na mytologii starých civilizací, tak zjišťujeme, že tato věc je nějakým způsobem obsažena v mytologických pověstech mnoha prastarých kultur. Vzhledem k tomu, že je považujeme oproti nám za méně vyspělé, měli bychom se také divit, jak se tato věc dostala do vzpomínek tolika rozmanitých národů. Vždyť se tyto kultury nalézají po celé planetě. Ale co budu chodit okolo horké kaše, skočím do toho rovnýma nohama.

I n d o v é

Podle starých Indů nyní žijeme ve věku Kalijuga. Také se jí říká Temný věk, protože se vyznačuje především lpěním na majetku a neustálými boji.

Předtím zde byl věk Dváparajuga. Podle starých legend během něho docházelo ke změnám mocenských poměrů mezi bohy a démony.

A ještě předtím do byla Trétajuga. A nejdřív Krtajuga nebo li Zlatý věk, věk dokonalosti. Údajně v něm vládla vysoká duchovnost a dlouhověkost. (zdroj 1)

H o p i o v é

Obdobné dělení věků se též dochovalo v legendách indiánů Hopi v Arizoně. Ti tvrdí, že my nyní žijeme v jakém si čtvrtém věku. A až ten skončí, mají přijít další věky a celkem jich má být prý až devět. Je to jen náhoda, že dva různé národy z různých koutů světa mají tak podobné legendy? (zdroj 2)

M a y o v é

Podle mayské knihy Popol Vuh nejdřív bůh stvoří hory, souš, rostliny, stromy a zvířata a pak došlo člověka. První lidé jsou vyrobeni z hlíny, jenomže tento pokus ztroskotá. Na podruhé sáhne stvořitel ke dřevě, jenomže tito lidé nemají duši a tak je spláchne ze světa velikou povodní. Až další pokus se povede a vzniká současné lidstvo. (zdroj 3)

A z t é k o v é

Podle aztécké mytologie prvotní bohové mezi sebou soupeřili, což postupně vedlo ke zničení čtyř po sobě jdoucích věků. První věk je označen jako „jaguár“. V tomto věku vládl bůh Tezcatlipoca a věk skončil tak, že svět byl zničen jaguáry. Druhý věk je označen jako „vítr“. V něm vládl Quetzalcoatl a i tento věk byl zničen obrovským hurikánem. Následoval třetí věk označován jako „déšť“. V něm vládl Tlaloc a ten byl ukončen sesláním ohnivého deště. Čtvrtý věk se nazýval „voda“. Vládla při něm bohyně Chalchiuhtlicue a jak jste možná vytušili, tento věk byl zničen potopou. A po něm nastal pátý věk „pohyb“, věk ve kterém žijeme my. (zdroj 4)

Ř e k o v é

Podle Báje o Deukalionovi se tu před současným lidstvem nalézaly ještě dvě předešlé. Zeus se rozhodl, že obě lidstva vyhubí. Poprvé to bylo na samém počátku vlády olympských bohů. A to protože lidé byly slabí a nerozumní. A podruhé naopak, že byly mocní a rozumní a přestaly uctívat své bohy. A tak seslal na zemi potopu, kterou přežil jen jeho syn Deukalion a jeho žena Pyrrha, a to tak, že vyrobili loď. A když devět dní a devět nocí bez ustání pršelo, tak to zahubilo všechno živé. Myslím si že podobnost s biblickou archou Neomovou nebude nijak náhodná. Po opadnutí vody nechal Zeus opět osídlit Zemi lidmi, a to tak, že tento pár házel za sebe kameny. Z těch, které hodil Deukalion vznikli muži, a z těch, které hodila Pyrrha zase ženy. (zdroj 5)

E g y p t

Na přelomu 3. a 2. století před naším letopočtem žil v Egyptě velekněz Manetho. Tento muž napsal pro faraóna Ptolemaia II. dějiny Egypta. Dobu kdy vládly v Egyptě dynastie, roztřídil na tzv. 30. dynastií. Podle něj však dobu dynastickou předcházely ještě dvě doby. A to nejprve doba bohů pak následovanou dobou polobohů. O co se jedná můžeme jen domýšlet, protože moderní egyptologové tyto epochy nenazývají ani dobou mýtickou, protože sahá až do období před 30 tisíci lety. Údajně skončily velikou přírodní katastrofou, lépe řečeno potopou. (zdroj 6)

S u m e r

Slyšeli jste už někdy o „Sumerském královském seznamu“? I tam se mezi nimi nalézá osm tzv. předpotopních králů. Nejzajímavější na tom všem je to, že vláda každého krále je datována na desetitisíce let. Co by taková nezvyklá dlouholetost měla představovat, si můžeme jen domýšlet. Posledním byl Ubaratutu, jenž měl vládnout 18600 let. Po jeho smrti přišla potopa a poté dalších několik dynastií králů, jejichž doba vládnutí však postupně klesá na běžnou dobu života (zdroj 7)

Závěr

Přestavil jsem zde výňatky z mytologií sedmi různých prastarých kultur ze čtyř kontinentů. A tak bych se chtěl navíc ještě zamyslet nad jednou událostí, která je popisována v Bibli, a to konkrétně ve Starém zákoně, v knize Genesis:

„Genesis 6 1 Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2 jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3 Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let." 4 Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 6 Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 7 Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." 8 Ale Noe našel u Hospodina milost. 9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 10 A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 13 I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15 A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16 Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. 17 Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19 A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. 20 Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 21 Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." 22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.“ (zdroj 8)

Ano, jistě jste poznali, že jde o legendu o potopě světa. Všimněte si prosím několika věcí. Jednak toho, že tato popisovaná doba vypadá zcela jinak než to, co známe ze současnosti i to jak bychom si představovali nějakou dobu pravěkou. Lidé se dožívali vysokého věku, stýkali se běžně se svými „bohy“. Co to může být za bohy, jsem se tady zmiňoval v článku „Díky genetické modifikaci možná vznikli i lidé“. V Bibli se také píše, že se jednalo o hrdiny dávnověku. Nemůže to být ve skutečnosti popis nějaké prastaré vyspělé civilizace? A všimněte si toho, že povodně také ukončují i poslední věky i u legend z jiných kultur. Všechno do sebe zkrátka zapadá, jako ozubená kolečka do nějakého soukolí. A tak se ptám, zda náhodou tento příběh ze Starého zákona nepopisuje konec toho předešlého lidstva, které tu existovalo před námi. Věděli snad prastaré civilizace něco, co my už nevíme?

Použitá literatura:

1) http://www.intimnosti.cz/index.php?clanek=105

2) Trnobranská J.:Proroctví indiánů kmene Hopi: Blíží se konec světa?, článek v časopise Enigma, RF HOBBY, č. 9, roč. 2008

3) Däniken E, Fürst H.M.:Druhá strana archeologie, Dialog, Liberec, 2012

4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_mytologie

5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Deukali%C3%B3n

6) http://tajomstva.org/jaromir-kozak/zkaza-kolebky-civilizace

7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumersk%C3%BD_kr%C3%A1lovsk%C3%BD_seznam

8) Bible – Starý zákon (Projekt Gutenberg)

Související články:

Přidejte se mezi archeoastronautické badatele

Existují nějaké stopy po předešlých technických civilizacích?

Co když existovala v druhohorách civilizace?

Kde všude mohla ležet Atlantida?

Že by stopy prastaré řeči bohů?

Mají pověsti o potopách reálný základ?

Autor: Libor Čermák | sobota 7.7.2012 6:14 | karma článku: 29.93 | přečteno: 7430x

Další články blogera

Libor Čermák

Na kterých amerických základnách můžou ukrývat UFO?

Už od 40. let 20. století se proslýchá, že americká armáda ukrývá havarovaná UFO a těla mimozemšťanů. Ale na kterých základnách by se měly ukrývat? Ufologové a záhadologové mají několik typů.

18.1.2018 v 9:42 | Karma článku: 8.22 | Přečteno: 315 |

Libor Čermák

Jak se prezident Miloš Zeman zasloužil o českou ekonomiku?

Myslím si, že hodně. Miloš Zeman je ekonom, a proto je i takovým prezidentem, který se snaží, aby naše země bohatla i hospodářsky. Pojďme se tedy podívat na nejzajímavější jeho úspěchy v této oblasti:

17.1.2018 v 18:21 | Karma článku: 27.53 | Přečteno: 887 |

Libor Čermák

Proč je Miloš Zeman naším nejlepším prezidentem za posledních 70 let

Nadpis tohoto článku není žádné prázdné pláctnutí do vody. To je konstantování, za kterým si plně stojím. A pokud budete číst dál, dozvíte se proč.

16.1.2018 v 5:13 | Karma článku: 38.11 | Přečteno: 1832 |

Libor Čermák

Skalní hrad Sloup

Skalní hrad Sloup je nezapomenutelné místo nedaleko Nového Boru. Já jsem zde byl v roce 2012. A tak jsem si v tomto fotoblogu na tuto úžasnou památku v pískovcových skalách zavzpomínal.

15.1.2018 v 10:30 | Karma článku: 20.98 | Přečteno: 599 |

Další články z rubriky Věda

Jakub Kouřil

Na konci vesmíru

Už několik světelných let jsem nikoho nepotkal. Poslední planety, kolem kterých jsem proletěl, byly prázdné a bez života. Čenichám konec vesmíru, vnímám jej ve svých kostech, musí tu už někde být. Prostor je čím dál řidší

18.1.2018 v 12:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Libor Čermák

Na kterých amerických základnách můžou ukrývat UFO?

Už od 40. let 20. století se proslýchá, že americká armáda ukrývá havarovaná UFO a těla mimozemšťanů. Ale na kterých základnách by se měly ukrývat? Ufologové a záhadologové mají několik typů.

18.1.2018 v 9:42 | Karma článku: 8.22 | Přečteno: 309 |

Dana Tenzler

Jak se pozná stáří hornin? (2) Vesmírné hodiny

Stáří hornin dnes umíme určit hned několika na sobě nezávislými metodami. Tomu, že je Země stará 6000 let, proto už věří jen hrstka zaslepených fanatiků. Na jedné metodě datování hornin se podílí i kosmické vlivy. (délka 5 min.)

18.1.2018 v 8:00 | Karma článku: 12.87 | Přečteno: 209 | Diskuse

Dana a Rudolf Mentzlovi

Kosmická strava

Americký astronaut John Glenn již při svém prvním letu prokázal to, co Jurij A.Gagarin tušil. I v kosmu se musí jíst.

17.1.2018 v 8:00 | Karma článku: 10.07 | Přečteno: 182 | Diskuse

Dana Tenzler

Jak se odhalí stáří hornin?

Stvořil Zemi Bůh nebo se stvořila jaksi sama od sebe? A jak je vlastně stará? To, že je Bible jen pohádka, se podařilo prokázat pomocí zirkonu, nepatrného krystalu, který hraje roli geologických hodin. (délka blogu 5 min.)

15.1.2018 v 8:00 | Karma článku: 21.61 | Přečteno: 544 | Diskuse
Počet článků 1733 Celková karma 23.45 Průměrná čtenost 1768

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.