Došlo už na našem území k havárii UFO?

10. 07. 2011 6:26:00
USA má Roswell, Rusko Tunguzku, Brazílie Varghinu, Polsko Gdyni, Velká Británie Rendlesham. Ale co Česká republika? Už zde také mělo někdy dojít k nějaké údajné havárii UFO? Jaká je odpověď?

Taková, že už se cosi něco skutečně i na našem územím odehrálo. Havárie údajného neidentifikovatelného objektu je taková událost, při níž dojde k explozi, sestřelení či pádu neidentifikovatelného létajícího objektu nebo jeho části a jeho pozorovatelé nejsou s to vyhodnotit tento objekt, jako něco známého. Ve své sbírce mám několik takovýchto případů i z naší vlasti. A tak je zde čtenářům předkládám. To, že jsem si je nevymyslel dokládám tím, že každého případu uvádím zdroj svých informací.

O l e š n í k u H l u b o k é n a d V l t a v o u

V knize Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, jsem nalezl následující zápis: „V lese za osadou Nová Ves, jsou velké jámy, kde kdysi prováděli své reje vodníci, čerti a světlíci. Jednou se mezi sebou nepohodli a svedli spolu velkou bitvu. Ďáblové při svém řádění nadělali obrovské jámy, v nichž své soky pohřbili. Do dnes se místu říká na Čertovce.“ Je to sice pověst, ale co když nám v sobě zanechala jakousi vzpomínku na prehistorickou bitvu, která se kdysi na Českobudějovicku odehrála? Zkusme se ponořit do myšlení středověkého člověka. Jak bychom nazvali to, čemu dnes říkáme UFO? Pokud by to bylo něco neznámého a pokud by z toho vycházel hluk nebo kouř, nejspíš bychom to považovali za čerta. Pokud bychom to spatřili v noci, tedy byli bychom svědky nevysvětlitelného světelného jevu, nazvali bychom to světlíky. A co ty vodníci? Copak i dnes nemáme jejich ufologickou podobu? Dnes se jim podle mého názoru říká USO – neidentifikovatelný mořský (nebo podvodní) objekt. Ovšem už byl kolikrát spatřen i v mnoha menších plochách jako třeba jezera či rybníky.

(Zdroj: Stejskal M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991, Po stopách záhadných bytostí v České kotlině)

1 1 . č e r v n a 1 6 1 9 : O d r a n e c

Další možná havárie UFO na našem území. Zde je Část zprávy z č. 2, Pražských novin, vydaných dne 3. 1. 1897: Léta tohoto 1619, v úterý před svatým Vítem ve vsi Odranci, nedaleko Nového Města, v markrabství moravském, okolo nešporní hodiny, spatřen jest veliký a hrozný div na obloze nebeské, od mnohých lidí, tu blízkých i vzdálených, a to takový: Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako nějaká vrata, a v nich veliký erb, s literárná psanými, kdoby uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví kříži, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli, Jiní pak kteří na horách byli na ten obláček patřili, viděli odtud dejm vycházeti, a jako střílení vojska velikého proti vojsku jinému, jiní slyšeli také jako lermo bubnování. Lid na polích zůstávající děsil se, až k zemi přepadal: někteří i k vojnám se měli, bojíce se aby jich" (Zdroj: www.kpufo.cz , pobočka Žďár nad Sázavou, Lenková J., Šiška V.: Velká kniha záhad a tajemství., Regia, Praha 2001)

8 . b ř e z n a 1 7 9 6 : B u d i š í n , d n e š n í S R N

Spisovatel Věnceslav Patrovský píše o dalším zajímavém případu, jenž se udál před více než 200 lety. Nad Čechami a nad Německem údajně létala v povětří obrovská koule. Když večer přistála u vsi Dreikretschen (asi 1 míli od Budišína), tak explodovala. Druhý den, byla na tomto místě jedním zdejším obyvatelem nalezena podivná pěnová hmota zapáchající po fermeži.

Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991, UFO v Čechách (KPUFO)

2 7 . p r o s i n c e 1 8 2 4 : N o v á V e s v K r u š n ý c h h o r á c h

Zajímavý případ něčeho, co se blížilo havárii jsem nalezl na internetu ve článku KPUFO UFO v Čechách. Mělo se tak stát v Nové vsi v Krušných horách. Tehdy zde proletěla obrovská koule, z níž na zem spadla jakási "smolná substance" organického původu s pronikavou vůní. I když nešlo o klasický pád nebo zánik onoho tělesa, tak pokud něco vypadne z nějakého objektu, považuji to svým způsobem také za havárii.

Zdroj: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2005100301

L é t o 1 9 9 3 : P u s t á P o l o m

Manželé Lenkovi ve své knížce „Mimozemšťané v Čechách“ uvádějí příhodu, kterou údajně měl zažít jeden chlapec z Pusté Polomi na Opavsku. Ten prý chodil na maliny do lesa s názvem „Farářská budka“. Jednou, údajně, když se vracel domů, spatřil na obloze talíř, vydávající záři. Padal dolů a zapíchl se do země. Hoch se polekal a utekl domů. Za šest dní tam údajně přijeli nějací odborníci a něco tam i prý našli. Zatím však nejsou k této události další svědci, a tak autentičnost tohoto příběhu je i nadále otevřena.

Zdroj: Lenková J. , Lenk L.: Mimozemšťané v Čechách, Dialog, Liberec, 2003

1 9 . ú n o r a 1 9 9 8 : V i z o v i c e

Jak se zmiňuje spisovatel Arnošt Vašíček, tak ke zvláštní události mělo prý dojít i v roce 1998 u Vizovic Tohoto dne oznámila záchranná služba Praha zlínské policii, že zachytila nouzový letecký signál v lokalitě mezi Vizovicemi a Loučkou. Stejný signál zaznamenalo i Národní středisko velení vzdušných sil Armády ČR. Na místo bylo vysláno deset policistů se služebními psy a vojenský záchranný vrtulník z přerovského letiště. Ovšem žádné trosky nikde nalezeny nebyly a nikdo také neohlásil ztrátu jakéhokoliv letounu. Jeden nejmenovaný svědek ze Zlínska však v inkriminované době a v tomto místě spatřil letět velký hořící objekt tvaru koule. Byl to letoun, meteorit, Jóžin z bažin nebo snad ono kýžené UFO?

Zdroj: Vašíček A.: Stopy neznáma, Mystery Film, Ostrava, 2006

1 9 . l e d n a . 2 0 0 9 h r a n i c e S R N a Č R

ufonadsrn.jpgDalší možný případ se odehrál v lednu 2009. Kdo četl moje články „Lednová vlna UFO“ a „Nových zpráv o UFO opět přibývá“ si už možná vzpomene. Případ je o to závažnější, že jeho svědky nebyli žádní obyčejní venkovani ani opilci z hospody, ale rovnou kontroloři letového provozu nad SRN a stíhací piloti Luftwaffe. Kdo by měl znát letecký provoz nad svojí zemí lépe, než tito profesionálové? A přeci se 19. ledna 2009 vyskytl případ, se kterým si tito pánové nevědí rady! V ten den se totiž neznámý, velice rychlý objekt přehnal přes část jižního Německa. K případu se například vyjádřil mluvčí stuttgartského úřadu pro leteckou bezpečnost Helmut Montag. Podle něj objekt z území Spolkové republiky Německo ani neodstartoval ani zde nepřistál. Letěl rychlostí cca 100 km/hod. Pak najednou u obce Welzheim v Bádensku-Württembersku (cca 30 km východně od Stuttgartu) zmizel z radarů. A kolem 22. hodiny se tam zas najednou objevil, a to už byl u Dinkelsbühlu v Bavorsku. Objevil se ještě u obce Grafenwöhr poblíž českých hranic a pak zmizel. Předpokládá se však, že záhadný objekt mohl prolétnout či dokonce přistát i na území naší, tedy České republiky. A tak kontroloři německého vzdušného provozu vydali ihned varování pro piloty vojenského letectva, aby byli připraveni k případnému útoku proti nedovolenému porušení vzdušného prostoru země. Mluvčí DFS. Axel Raab se k celému incidentu vyjádřil takto: „vyloučili jsme všechny konvenční možnosti, je to prostě záhada. Když to zmizelo z radaru, věřili jsme, že cokoli to bylo, muselo to ztroskotat, ale v oblasti nikdo nepozoroval žádné trosky. Je to naprostá záhada. Zmátlo to operátory u radaru, protože se to neustále objevovalo a mizelo na obrazovce, jako by to tam prostě v určitou chvíli vůbec nebylo. Pak to jednoduše zcela zmizelo v atmosféře“

zdroj: www.novinky.cz/clanek/160103-nad-nemeckem-proletlo-extremne-rychle-ufo-spatrili-ho-piloti-luftwaffe.html nebo tn.nova.cz/: Letoví-dispečeři viděli UFO nad Německem, mohlo přistát v Česku.l )

D u b e n 1 8 7 6 : R o ž ň a v a , S l o v e n s k o

Abych potěšil i Slováky, kteří též mé práce čtou, uvedu i jeden případ ze Slovenska. I ten jsem nalezl v článku „UFO v Čechách“ Tak dle tohoto článku v dubnu 1876 pozorovali obyvatelé Rožňavy "velký výbuch a jas na nebi". Bylo to meteorit nebo snad UFO? O této události se však zmiňuji, ještě z jednoho důvodu, a tak čtěte dál.

Zdroj: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2005100301

Z a j í m a v á g e o m e t r i c k á s o u v o i s l o s t

havarieufocrs.jpgSamozřejmě, že jsem si také všech osm zmíněných případů zkusil vynést na mapu. A čeho jsem si všiml? Mezi šesti případy se totiž dají narýsovat dvě linie, které spojují trojici případů. První linii tvoří Odranec, Vizovice a Rožňava a druhou linii Budyšín, Nová Ves v Horách a Grafenwöhr. Je to jen náhoda? Jedná se o ley lines a nebo jde o nějaké letecké koridory neidentifikovaných létajících objektů? Je také jen náhoda, že linie Rožňava, Vizovice a Odranec ukazuje přímo na české hlavní město – Prahu, Kde byla na podzim roku 1992 zaznamenána snad největší česká vlna pozorování UFO v dějinách?

C o k t o m u v š e m u d o d a t ?

Že musím říci, že mne počet údajných (ještě jednou podtrhuji slovo „údajných“) havárií UFO překvapil. Když odečteme slovenskou Rožňavu a německý (lužický) Budyšín, dostáváme se k počtu šesti případů. Je to moc, nebo málo? Podobných událostí například z takového Nového Mexika, Německa nebo Velké Británie, mám ve své sbírce dokonce ještě více. A tak pro zajímavost jsem si vymyslel jednu porovnávací veličinu, které říkám „jevový index“. Ten označuje počet případů daného jevu na konkrétně velikém území. Zjistíme ho tak, že se spočítáme podíl počtu jevů (P) a plochy území (S) v kilometrech čtverečních a pro lepší představu ho pak vynásobíme milionem. Analogicky sem dosadíme „ufohaváriový index“. 6 havárií, děleno 78 000 km, krát milion se rovná přibližně 77. Pro zajímavost. Je to vyšší index, než když jsem si ho spočítal pro Německo, Velkou Británii nebo Nové Mexiko. Co z toho vyplývá? Že by na našem území docházelo k takovým to událostním častěji? Na první pohled to tak vypadá, ale pokud se nad tím víc zamyslíme, zjistíme, že tomu tak zcela určitě nebude. Tolik českých případů mám ve své sbírce hlavně proto, že jsem českým záhadologem, a tudíž, mám k informacím z Česka lepší přístup. Jsem naprosto přesvědčen, že pokud bych byl badatelem německým, anglickým, nebo americkým, zcela určitě bych měl lepší přístup k tamějším zdrojům informací a z těch bych se jistě dozvěděl i další zajímavé informace o dalších obdobných událostech. Je docela možné, že pak by se i ten jejich „ufohaváriový index“ vyrovnal tomu našemu a nebo ho dokonce převýšil.

Toto je samozřejmě i výzva i pro badatele z jiných států. Zkuste i vy zapátrat v kronikách, v novinách či v dalších svědectvích z vašich zemí, třeba se také dostanete k takovému číslu jako já. A v každém případě poznáte, že zkoumání údajných havárií UFO je velice zajímavé dobrodružství. A zcela určitě se za nimi skrývá mnoho zajímavých skutečností, které dosud ještě nejsou zodpovězeny.

Související články:

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | neděle 10.7.2011 6:26 | karma článku: 27.78 | přečteno: 10329x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz