Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

27. 12. 2010 8:56:30
Kovbojové, indiáni, pistolníci, vojáci, banditi, saloony, ranče, teepee, prérie, boj dobra se zlem, tak si představujeme divoký západ. Je ovšem jedna věc, na kterou autoři westernů a kovbojek dosud zapomínají! Záhady.
Foto z New HampshireFoto z New Hampshirewww.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm

A přeci i ony zde mají své pevné místo. Alespoň podle zpráv, které se z těchto končin dochovaly. Zvláště jevy jako jsou neidentifikované létající objekty a jevy jim podobné se během 19. století nad územím dnešních Spojených států hojně objevovaly. A tak je více než jasné, že tyto jevy nejsou jen produktem 20. a 21 století, ale naší civilizaci doprovázejí léta či dokonce celá staletí. Mé předešlé dva články na toto téma Dokumenty o historických haváriích UFO a Dokumenty o středověkých havárií UFO se tím už koneckonců zabývají. Avšak období divokého západu nezůstává ani zdaleka pozadu. A tak i odtud máme mnohá svědectví, že i tehdy se zde nad hlavami zdejších lidí cosi pro ně neobjasněného odehrávalo. A tak bych zde chtěl čtenářům přiblížit některé zajímavé případy. Opět samozřejmě přikládám prameny svých zdrojů, protože vím, že se mezi čtenáři vyskytují i tací, kteří by mne nejraději obvinili z toho, že jsem si ty případy prostě vymyslel. Ne, já jsem si je skutečně nevymyslel, jen mám rozsáhlou sbírku zpráv o údajných havárií a dalším výskytu UFO, o kterých někde vyšly zprávy. A tak se pojďme na některé případy podívat blíže.

Z á h a d n é v z d u c h o l o d ě

Asi nejznámějšími pozorováními z 19. století jsou ve Spojených státech tzv. vzdušné lodě podobné vzducholodím, a to z doby, kdy tyto pozemské stroje ještě nelétaly. Asi za nejznámější případ je považována událost z 18. listopadu 1896. Tehdy sledovaly hloučky lidí, jak kovově lesklý doutník plul směrem k San Franciscu (zdroj: 1). 20. dubna 1897 došlo k zajímavé události okořeněné tím, že se jejím svědkem stal tehdejší člen americké Sněmovny reprezentantů (dolní komora Kongresu USA) pan Alexaner Hamilton z města Le Roy v Kansasu. Pozoroval společně se svým synem a jedním spolupracovníkem, jak zde na poli přistál červený doutníkový objekt. Jeho délku přirovnal k velikosti hřiště na americký fotbal. Spatřil také jeho posádku, kterou tvořilo šest nejpodivnějších bytostí, jaké kdy viděl. Když se stroj opět vznesl do výšky, všimli si svědkové, že zněj visí lano, na kterém visí jedna ze zdejších jalovic. Druhý den, zde byly nalezeny zbytky telete (nohy, hlava a kůže). (zdroj: 1,2)

Na internetu jsem nalezl fotografický snímek, který byl pořízen při fotografování oblačnosti v zimě 1870 v New Hampshire (http://www.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm i zde je zachycen neznámý objekt doutníkového tvaru. Ale to není z daleka všechno. Ve zdroji č. 3 udává spisovatel Johannes Fiebag příklady dalších pozorování záhadných vzducholodí, ke kterým na území Spojených států došlo. Jednalo se doslova o vlnu pozorování. A ani to pořád není všechno.

Vzpomínáte na Nice z roku 1608, o kterém jsem se zmínil ve svých předešlých dokumentech o historických UFO „Dokumenty o středověkých havárií UFO“? Tam jsem se zmínil o objektu, u kterého byla pozorována i jakási oprava neznámými bytostmi, která jimi byla prováděna v moři. Ale i ze Spojených států známe obdobné případy.

U p r o s t ř e d d u b n a 1 8 4 7 : R o c k l a n d , T e x a s

Strojvedoucí Jim Hooten zaslechl podivný zvuk, jaký dělá parní lokomotiva. Jenomže, jak zjistil, tento zvuk nevycházel z lokomotivy, ale z podivné vzducholodi, které před jeho očima přistála na nedaleké pasece. Pak se objevila posádka, která svůj stroj začala opravovat. (Zdroj: 3)

2 4 . d u b n a 1 8 9 7 : C h a t t a n o o g a , T e n n e s s e e

Jedna z dalších oprav se zřejmě uskutečnila v Tennesse u Chattanoogy. Tento den zde pozorovalo mnoho svědků loď, která přistála a okolo které se pohybovala její posádka s nástroji. (zdroj: 3)

A havárie takových to údajných podlouhlých objektů podobné například událostem v Roswellu? I ty mám obsaženy ve své sbírce.

6 . č e r v n a 1 8 8 4 : L i n c o l n , N e b r a s c a

Rančer John W. Ellis společně s několika kovboji byl na kontrolní jízdě svého pozemků, když vtom se nad jejími hlavami přehnal za ohromného hluku něco jako plápolající meteorit gigantické velikosti. Poté dopadl na zem. Všichni se jeli na místo havárie podívat. Když vyšli na kopec, za kterým objekt spadl, spatřili ho, jak byl rozžhavený. Zahlédli i zbytky podivných součástek, které po sobě objekt zanechal. Když jeden z kovbojů se k němu pokusil přiblížit, tak kromě toho, že během půl minuty ztratil vědomí, byl i postižen tělesně, neboť jeho tvář byla popálená. K místu dopadu později dorazila i komise. Údajně zde byly nalezeny části kovu připomínající mosaz, Loď měla válcový tvar dlouhý 20 metrů a široký 4 metry. Podle článku Daily State Journal z 10. června 1884 byla podivná loď rozpuštěna dešťovou průtrží. Zvláštní. (Zdroj: 3)

1 7 . d u b n a 1 8 9 7 : A u r o r a , T e x a s

Asi nejznámější případ havárie takovéhoto objektu se odehrál 17. dubna 1897. V šest hodin ráno sledovali obyvatelé města Aurora létající loď, která přiletěla rychlostí 10 – 12 mil za hodinu od severu. Pak narazila do větrného mlýnu, následkem čeho explodovala a její části se rozlétli po okolních polích. Zničen byl i větrný mlýn, vodní nádrž a květinová zahrada. Byly nalezeny i pozůstatky pilota, jenž podle toho jak vypadal nepocházel z tohoto světa. Údajně byl ještě týž den pohřben na místním hřbitově. Našly se i neznámý kov připomínající slitinu hliníku a stříbra a jakýsi papír popsaný neznámým hieroglyfickým písmem. (Zdroj: 3)

L é t a j í c í t a l í ř e

Kromě toho už v 19. století jsou na území dnešních Spojených států amerických, zaznamenané i pozorování diskovitých objektů.

Tak například v říjnu 1846 se nad městem Lowell ve státě Massachusetts vyskytl zajímavý případ. Tehdy údajně přeletěl toto město podivný blýskavý disk, kterému následoval pád podivného a odporně páchnoucího rosolovitého tělesa na zem. Další pozorování ohromného disku se datuje do roku 1899, kdy se měl údajně objevit nad El Pasem v Texasu (oba případy - zdroj: 1)

D a l š í z a j í m a v é a t m o s f é r i c k é j e v y

Nebyly to pouze doutníky a disky, co se v 19. století objevovalo nad Spojenými státy. Jsou zaznamenány další zajímavé jevy. Pamatujete například na to, co popisuji v článku „Dokumenty o středověkých havárií UFO“ ohledně událostí v Norimberku a Basileji? Byly to podivné atmosférické jevy, jejichž závěr doprovázel příval vody. Tak v Pensylvánii roku 1874 bylo zaznamenáno něco obdobného:

2 8 . č e r v e n c e 1 8 7 4 : M i l l R u n , P e n s y l v á n i e

V tento den se nad tímto městečkem objevila dvě podivná oblaka. Podle popisů svědků vypadala, jako by se chtěla mezi sebou utkat. Obě měla kruhový nebo oválný tvar, vycházelo z nich podivné růžovooranžové světlo a obklopoval je rudě zářící prstenec. Přiblížila se k sobě na vzdálenost několika set metrů a začala se navzájem oblétávat. Obyvatelé přitom uslyšeli podivné hučení. Nakonec na sebe oblaka zaútočila za děsivé dunící salvy hromů a blesků, pod kterými se otřásala zem. Lidé v myšlenkách, že nastal konec světa utíkali ze svých domovů. Nakonec se oba mraky srazily a proměnily v obrovskou ohnivou kouli, jež zčernala. Následkem toho začalo prudce pršet a příval vody sebou strhával domy mosty a dokonce lidi a dobytek. Teprve až následně se počasí umoudřilo. (Zdroj: 4)

2 6 . 4 . 1 8 9 7 : M e r k e l , T e x a s

Možná se budete divit, ale na divokém západě se dochovala (nevím zda pověst, nebo skutečná událost) i obdoba středověkých jevů z irské Cloery a anglického Bristolu. I o nich jsem se zmiňoval v předešlém článku Dokumenty o středověkých havárií UFO“ Jen v krátkosti připomenu, že se na nebi objevila jakási vzdušná loď, ze které vypadla kotva a zabodla se do kostela. Dokonce se objevili členové posádky, kteří se je snažili uvolnit. Obdobná zpráva se zachovala i z městečka Merkel v Tesasu. Je z 26. dubna 1897 a u nás o ní informoval o ní časopis Magazín 2000 záhad (zdroj 5.)

A n d ě l s k é v l a s y

Co je dosud nevysvětlenou událostí, je tzv. padání andělských vlasů. O tomto jevu existují zprávy hlavně z 20. století. Jedná se heboučká bílá vlákna podobná pavučině, která se snesou na zem z oblohy. Zde chvíli vydrží a pak mizí. Občas se stane, že jejich pádu předchází pozorování neznámých objektů na obloze. Ovšem jaká je pravá podstata tohoto jevu, to dosud nikdo neví. Třeba je to jen neznámá meteorologická záležitost. Zatím se to musí označit termínem anomální atmosférický jev, který zatím nemá své rozluštění. Spisovatel Arnošt Vašíček ve své knize „Stopy neznáma“ upozorňuje na případy, ke kterým došlo v druhé polovině 19. století na území Spojených států.

2 . p o l o v i n a ř í j n a 1 8 8 1 : M i l w u a k e a o k o l í , W i s c o n s i n

Časopis Scientific American přinesl zprávu o tom, že obyvatelé Milwuake a okolních měst byli v říjnu 1881 udiveni z toho, že všude vyskytl déšť pavučin, který padal z velké výšky. Jejich délka byla různě dlouhá od decimetrů a po několik metrů. Obdobný jev byl zaznamenán i v Green bay, Vesburgu, Sheboyganu, Ozaukee a dalších místech. Nikde se nevyskytuje zpráva o výskytu pavouků. Co to tedy bylo za jev, kterému tehdy došlo nad americkým státem Wisconsin? (Zdroj: 6)

1 8 9 2 : j i h o v ý c h o d U S A

O jedenáct let později se událost s tzv. andělskými vlasy opakovala na jihovýchodě USA. Etnomolog George Marx uvádí výpovědi očitých svědků. Padaly zde dlouhé bílé pavučiny, které měřily v krajních případech až 3000 metrů. Pokrylo to stromy nebo se to roztáhlo jako velká síť (Zdroj: 6)

Takto bychom mohli pokračovat dále, protože území dnešních Spojených států amerických bylo i v minulosti obdařeno pozorováním spousta anomálních jevů. Jenomže můj článek by se tak už stal moc dlouhým a spoustu čtenářů by to pak už jen odradilo. Ano, byl jich plný i divoký západ. Je to snad inspirace pro budoucí autory kovbojek a westernů? Možná by to bylo zajímavé okořenění tohoto žánru. A možná ještě více by to mělo zajímat badatele, protože na tyto události se v záhadologické a jí podobné literatuře hodně zapomíná. Na svědectví, které jsou více než 100 let staré, to však už nic nezmění. Pro skeptiky musím říci, že bohužel existují. Byla to snad jakási příprava na další události, ke kterým docházelo na území USA zhruba o půl století později (cca od roku 1947)?

Zdroje:

  1. Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991
  2. Spencer J.: Encyklopedie UFO, Etna , Praha, 1994
  3. Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995
  4. Červinka V.: Nebeská válka, Magazín 2000 záhad č.8, ročník 2005, Etna, Praha
  5. Mezi nebem a zemí Magazín 2000 záhad č. 9, roč. 2003, Etna, Praha
  6. Vašíček A.: Stopy neznáma, Mystery Film, Ostrava, 2006

Použitá fotografie: http://www.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm

Související články:

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Výročí dvou záhadných havárií

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | pondělí 27.12.2010 8:56 | karma článku: 19.27 | přečteno: 4037x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.54 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz