Dokumenty o středověkých havárií UFO

8. 12. 2010 10:36:00
Když jsem tu minule zveřejnil informace o údajných starověkých havárií UFO, měl bych se zmínit, že i středověk měl svoje „Roswelly“. Prostě záhadné úkazy se na obloze objevovaly v každém historickém období a nám nezbývá, než se s tím nějak smířit.
ilustarční fotoilustarční fotowww.ufoevidence.org

Je to prostě stále stejné. Jako je tomu nyní, tak i v dobách nejstarších. (viz Dokumenty o historických haváriích UFO). Jen se tomu tenkrát ještě neříkalo UFO, ale například zjevení, čerti, draci a všelijak různě možně, co to momentálně lidem připomínalo. Zkrátka se objevil neznámý úkaz na obloze či ve vzduchu, čímž by se dnes dal určitě zařadit mezi neidentifikované létající objekty. Samozřejmě, že každý případ je jiný a mnohdy to ani nepřipomíná současná pozorování. Ale co je to vlastně UFO? To je každý případ tělesa pohybujícího se vzduchem, ke kterému nemáme vysvětlení. Třeba vám něco tmavého přeletí před oknem. A do té doby, než vyjdete ven a než zjistíte, že vám tam spadla taška ze střechy, je to pro vás zkrátka UFO. Takže tady je jejich soupis těch středověkých havárií, které se vyskytují ve starých kronikách a pověstech a které stále čekají na své zodpovězení..

9 5 0 n . l . : C l o e r a , I r s k o

Podle irského rukopisu komungs Skigga se při mši v městečku Cloera spustila z nebe kotva a zabodla se do vrat kostela. Věřící se podívali nahoru a spatřili tam jakousi námořní loď, jež jakoby plula po vlnách neviditelného oceánu. Jeden z námořníků dokonce skočil přes palubu a pohyboval se jakousi plavbou a snažil se kotvu vyprostit. Posádka pak kotvu odřízla a odplula. Ale kotva tu pak zde zůstala po několik staletí.

(Zdroj: Naši pravnuci nás hlídají, Magazín 2000 záhad č. 15, roč. 2006)

1 0 1 4 : B a j a n c h a r – ú l , Č í n a

V čínské oblasti Bajanchar-úl v provincii Čchin-chaj žije podivný malý národ, jehož obyvatelé měří nejvýše 130 cm. Jeho původ objasňuje dr. Robin-Evans tak, že se měla v této oblasti v roce 1014 zřítit kosmická loď mimozemšťanů od hvězdy Sírius, kteří se sem přišli podívat na svůj experiment s potomky. Velká část posádky údajně přitom přišla o život nebo byla zraněna. Ti, co přežili zkřížili se s lidmi a jejich potomci tu tak žijí dodnes.

(Zdroj: Hausdorf H., Krassa P. :Satelity bohů, Erika, Praha, 1998)

1 2 5 8 : S k o t s k o

Nad řekou a nad dvěma skotskými vesnicemi letěla plápolající koule a asi po třech mílích se rozpadla v popel.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 2 7 0 : B r i s t o l , A n g l i e

Podle místních záznamů se nad Bristolem údajně vznášela jakási vzdušná loď. Její kotva však zachytila o věž zdejšího kostela. Jeden z členů posádky se jí údajně snažil uvolnit, ale přitom byl davem ukamenován jako démon.

(Zdroj: Habeck R.: 10 000 let UFO, Chvojkovo nakladatelství, Praha 2001)

1 4 7 8 : Š v ý c a r s k o

Tento rok údajně padaly ve Švýcarsku na zem jakési ohnivé mísy a zvony a zanechávaly za sebou stopy.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 5 0 1 – 1 5 0 3 : E v r o p a

V průběhu těchto let byly údajně zaznamenány po celé Evropě pády světelných křížů a mís. V Norimberku jev údajně trval až 26 dní.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 4 . d u b n a 1 5 6 1 : N o r i m b e r k , d n e š n í S R N

Podle Wickianovy kroniky se obyvatelé Norimberka stali svědky děsivé podívané, kdy na obloze spatřili podivná oblaka ve tvaru koulí modré, červené a černé barvy. Kromě toho zde byly i další útvary například válce naplněné kuličkami, rudé kříže nebo obrovské velké kopí. Všechny objekty se začaly k sobě přibližovat a pak se navzájem pustly do boje. Obloha byla plná blesků, koule se navzájem srážely a mračna po sobě střílela rudými a žlutými paprsky. Zasažené objekty padaly k zemi, kde po nich zbyly louže horké vody. Bitva trvala asi hodinu, za kterou se všechny objekty navzájem pobyly a nebe se úplně vyčistilo.

(Zdroj: Červinka V.: Nebeská válka: M 2000 8/2005)

7 . s r p n a 1 5 6 6 : B a s i l e j , Š v ý c a r s k o

Podobné události jako v Norimberku, byli svědky i obyvatelé Basileje. Na obloze se objevila oblaka zářivých koulí, jež se vzájemně na sebe vrhala a bombardovala pomocí blesků. Všechny zasažené objekty explodovaly a proměnily se v příval vody.

(Zdroj: Červinka V.: Nebeská válka: M 2000 8/2005)

O l e š n í k u H l u b o k é n a d V l t a v o u

V knize Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, jsem nalezl následující zápis: „V lese za osadou Nová Ves, jsou velké jámy, kde kdysi prováděli své reje vodníci, čerti a světlíci. Jednou se mezi sebou nepohodli a svedli spolu velkou bitvu. Ďáblové při svém řádění nadělali obrovské jámy, v nichž své soky pohřbili. Do dnes se místu říká na Čertovce.“ Je to sice pověst, ale co když nám v sobě zanechala jakousi vzpomínku na prehistorickou bitvu, která se kdysi na Českobudějovicku odehrála? Zkusme se ponořit do myšlení středověkého člověka. Jak bychom nazvali to, čemu dnes říkáme UFO? Pokud by to bylo něco neznámého a pokud by z toho vycházel hluk nebo kouř, nejspíš bychom to považovali za čerta. Pokud bychom to spatřili v noci, tedy byli bychom svědky nevysvětlitelného světelného jevu, nazvali bychom to světlíky. A co ty vodníci? Copak i dnes nemáme jejich ufologickou podobu? Dnes se jim podle mého názoru říká USO – neidentifikovatelný mořský (nebo podvodní) objekt. Ovšem už byl kolikrát spatřen i v mnoha menších plochách jako třeba jezera či rybníky.

(Zdroj: Stejskal M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991, Po stopách záhadných bytostí v České kotlině)

5 . s r p n a 1 6 0 8 : N i c e , d n e š n í F r a n c i e

V roce 1608, když město Nice patřilo Itálii a nazývalo se „Nizza“, objevily se v tento den nad mořem tři svítící objekty a blížily se k městu. Náhle se však zastavily a začaly podivně manévrovat, a to asi metr nad hladinou. Vypadaly jako podlouhlý plochý ovál se stožárem. Bylo vidět, jak pod nimi voda vře a že je obklopuje jakýsi oranžovo-růžový opar. Na jednom ze strojů se objevili i živí tvorové oblečení do červených šatů se stříbrnými šupinami. Měli velké hlavy a na místě očí kruhové otvory. V rukou drželi dvě podivné trubice. Ponořili se po pás do vody a asi dvě hodiny se pohybovali okolo objektů (že by oprava?) pak se vrátili do strojů a odletěli k hvězdnému nebi.

(Zdroj: Evans H.: Z Jiných světů, Knižní klub, Praha 2000)

1 1 . č e r v n a 1 6 1 9 : O d r a n e c , Č R

Pravděpodobná havárie UFO na našem území. Zde je Část zprávy z č. 2 Pražských novin, vydaných dne 3. 1. 1897: Léta tohoto 1619, v úterý před svatým Vítem ve vsi Odranci, nedaleko Nového Města, v markrabství moravském, okolo nešporní hodiny, spatřen jest veliký a hrozný div na obloze nebeské, od mnohých lidí, tu blízkých i vzdálených, a to takový: Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako nějaká vrata, a v nich veliký erb, s literárná psanými, kdoby uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví kříži, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli, Jiní pak kteří na horách byli na ten obláček patřili, viděli odtud dejm vycházeti, a jako střílení vojska velikého proti vojsku jinému, jiní slyšeli také jako lermo bubnování. Lid na polích zůstávající děsil se, až k zemi přepadal: někteří i k vojnám se měli, bojíce se aby jich"

Na boku byly též podle svědectví i podivné písmo.

(Zdroj: www.kpufo.cz , pobočka Žďár nad Sázavou, Lenková J., Šiška V.: Velká kniha záhad a tajemství., Regia, Praha 2001)

1 5 . s r p n a 1 6 6 3 : R o b o z o r o , R u s k o

Místní pravoslavný klášter sv. Cyrila vznikl na paměť dosud neobjasněné události, kdy se v tento den těsně před polednem ozval ochromující rachot. Řítila se sem koule o velikosti 40 – 50 metrů, která před sebe vysílala dva jasně zářící paprsky. Koule nakonec spadla do místního jezera. Jenomže se stalo, že předmět hořel i ve vodě a spolu s ním hořela plocha jezera o dálce cca 150 metrů. Po hodině se prý ze žáru oddělily dvě menší koule a odlétly pryč. Potom oheň pomalu ustával, ale po třiceti minutách se znova objevil, a to ještě vyšší. Hořel asi hodinu, kdy definitivně uhasl. V několika dalších dnech pak robozorské jezero pokrývala nahnědlá páchnoucí skvrna připomínající šupinky rzi. Objevilo se mnoho hypotéz, co se zde skutečně stalo od fata morgány, meteorit, kulový blesk, oblak jonizované plazmy ze Slunce, ale žádná není uspokojující. Místní obyvatelé si mysleli, že do vody spadl Boží anděl. Dokonce někteří se ho na lodičkách odhodlali zachránit. Ale žár byl příliš veliký, aby tam dojeli. A tak musíme i tento případ klasifikovat jako havárii neidentifikovaného létajícího tělesa.

(Zdroj: Červinka V., Ohnivá koule ve vodě, Magazín 2000 záhad č. 10, ročník 2006)

8 . d u b n a 1 6 6 5 : S t r a l s u n d , d n e š n í S R N

Podle Berliner Ordinaci und Postzietunges šest rybářů zpozorovalo nad Severním mořem něco jako bitvu v mracích. Nejprve kolem 14. hodiny se přihnaly velké mraky, z kterých se vyklubaly obrazy velkých válečných lodí, které se mezi sebou ihned pustily do bitvy. Rybáři přímo pozorovali nad sebou dým a kouř, rozedrané plachty, zničené stožáry. Viděli i kanóny a vojáky v černých uniformách. Zajímavé bylo i to, a to je důvod, proč jsem tuto příhodu sem zařadil mezi havárie, že viděli i třísky zasaženého dřeva, jak padají do moře. „Severní“ flotila odtáhla z bojiště až večer. Na to se na obloze objevil talíři podobný objekt. Přiblížil se k místnímu kostelu a zastavil se nad ním. Příští den si mnozí svědkové stěžovali na bolest hlavy a končetin

(Zdroj: Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995)

9 . č e r v n a 1 6 8 6 : s o u h v ě z d í V o d n á ř e

9. června 1686 se údajně v souhvězdí Vodnáře objevila mohutná ohnivá koule, jež byla velká, jako polovina Měsíce. Po osmi minutách zvolna zanikla.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 8 . 8 . 1 7 8 3 :

I t á l i e Ital Tiberius Cavello spatřil ve čtvrt na deset večer podivný malý oblak, pod kterém letělo jakési oválné těleso. To po chvíli explodovalo.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 2 . č e r v n a 1 7 9 0 , A l e n c o n , F r a n c i e

Tohoto dne sestoupila z nebe podivná koule. Přistávala jakými si trhanými pohyby a při přistávání zavadila o pahorek. Po přistání pak začala hořet okolní tráva. Vesničané si koule všimli, až když přiběhli hasit. Někteří odvážlivci se jí dotkli a pak jejích z dveří vyšel člověk. Vypadal normálně, až na to, že byl nezvykle oděný. Mluvil nesrozumitelně a uprchl do blízkého lesa. Pak už ho nikdy nenašli. Koule mezitím explodovala a zbyl po ní jemný prášek.

(Zdroj: Hesemann M. Tajná věc UFO – 1. díl, Etna, Praha, 1994)

8 . b ř e z n a 1 7 9 6 : B u d i š í n , d n e š n í S R N

Nad Čechami a nad Německem údajně létala v povětří obrovská koule. Když večer přistála u vsi Dreikretschen (asi 1 míli od Budišína), tak explodovala. Druhý den, byla na tomto místě jedním zdejším obyvatelem nalezena podivná pěnová hmota zapáchající po fermeži.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

Myslím si, že je to zajímavý seznam událostí. Každá událost má samozřejmě uvedený i zdroj, aby si náhodou někdo nemyslel, že si je cucám z prstů. Ne, já si je skutečně nevymýšlím. Ale moje bohatá knihovna skládající se z více než dvou set záhadologických publikací a mnoha kompletních ročníků několika záhadologických časopisů, prostě takovéto informace skýtá. A tak je více než jisté, že takové události jako například známe z 20. století z Roswellu, Kingmanu, Kecksburghu, Dalněgorsku či Varghiny mají své obdoby i ve středověku či ranném novověku.

A nejen to. Zjistil jsem, že ufologické události ze 17. století mají s obdobnými událostmi ve 20. století ještě něco dalšího společného. To, o čem chci psát, je můj dřívější záhadologický objev, který jsem popsal v roce 2001 v časopise Skryté skutečnosti a později jsem to umístil i na své domovské webové stránky. Toto zjištění se týká zvláštní časové souvislosti , kterou zjistíme, pokud si havárie naneseme na speciální graf. Na jeho vodorovné ose se nalézají roky (jeden sloupec například znázorňuje rok 1901, další 1902, 1903, atd.). Svislá osa znázorňuje dny v roce (to znamená, že úplně dole jsou 1. ledny a úplně nahoře 31. prosince). Takto zde vyneseme údajné havárie UFO a sledujeme geometrické souvislosti mezi jednotlivými body. Pochvíli zjistíme, že jednotlivé body jako kdyby vytvořily jakési téměř rovnoběžné linie, které grafem vedou pod úhlem 81,5 stupňů (+/- 0,5 stupňů). A to dokonce jak ve vzestupném směru, tak se sestupném. (tg α = Δ dny v roce/ Δ roky). Už to je podivné. Podrobnosti o této zajímavosti havárií 20. století naleznete popsány na http://cermak.libor.sweb.cz/havarie.htm

ufohav17.jpgAle pokud si prohlédneme obdobné události ze 17. století, zjistíme, že zde zmíněné spojnice vytvoří naprosto obdobné linie.

- Ve vzestupném směru to je linie Odranec – Straslund, která v grafu vede pod úhlem 81,6 stupňů

- Ve vzestupném směru to je to také linie Nice – Robozoro, která vede pod úhlem 81,7 stupňů

- V sestupném směru je to také spojnice Nice – Robozoro, jež vede pod úhlem 81,2 stupňů.

Tedy řekněte čtenáři a badatelé, není to moc náhod a souvislostí najednou?

Související články v rubrice: archeoastronautika

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | středa 8.12.2010 10:36 | karma článku: 24.93 | přečteno: 6864x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz